Cea mai puternica reactie impotriva viitorului sinod talharesc din 2016

Preoții moldoveni sunt împotriva hotărârilor privind Soborul Panortodox. Scrisoarea către Mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al întregii Moldove, membru permanent al Sfântului Sinod și al Soborului Bisericii Ortodoxe Ruse. Poporul drept-credincios din Moldova nu primeşte hotărîrile Soborului

Puteţi scoate adresarea oficială accesînd acest link.

Înalt Prea Sfinției Sale,
Înalt Prea Sfințitului Vladimir,
Mitropolit al Chișinăului
și întregii Moldove

A D R E S A R E

Înalt Prea Sfințite Stăpîne!

În perioada de 2-3 februarie 2016 ați participat în cadrul Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care s-a desfasurat la Moscova.

Potrivit puncutul trei al rezuluției finale a Soborului Arhieresc1, “Membrii Soborului Arhieresc mărturisesc că, în forma sa actuală, proiectele de documente ale Sfântului și Marelui Sinod nu contravin curățeniei Credinței Ortodoxe și nu se îndepărtează de tradiția canonică a Bisericii.”

Rezoluția în cauză a fost votată de către membrii Soborului Arhieresc, secretariatul căruia nu a înregistrat nici un vot împotrivă sau măcar reținut.

Făcînd o analiză a proiectelor de documente pentru Sfîntul și Marele Sinod, constatăm că s-au adeverit temerile noastre expuse în rezoluţia simpozionului internaţional teologic cu tema „Sincretismul inter religios” ce s-a desfăşurat în municipiul Chișinău în perioada 21-22 ianuarie 2016 care este și raportul Protopresbiterului Theodoros Zissis, Profesor Emerit al Facultăţii de Teologie a Universităţii Aristoteliene din Tesalonic.

Potrivit acesteia: “panerezia ecumenismului intercreștin și interreligios vatămă conștiințe și se răspândește tot mai mult printre clerici și mireni. În loc să condamne ecumenismul, Sinodul îl adoptă indirect și îi consolidează pozițiile, de altfel, se vede că acesta este și scopul principal al Sinodului, toate celelalte subiecte sunt pretexte și umplutură. Se va confirma oare, la nivel panortodox, pentru a se înlătura orice îndoială, că Biserica Ortodoxă condamnă ca erezii papismul și protestantismul? Se vor întrerupe Dialogurile Teologice care s-au dovedit a fi un eșec și pricinuitoare de vătămare? Ne vom retrage din ”Consiliul Mondial al Bisericilor”, care de fapt este Consiliu Mondial al Ereziilor?”

Domnul Dimitrios Tselenghidis, profesor emerit al Universității Aristoteliene din Tesalonic, facultatea de teologie, departamentul de teologie dogmatică, în analiza teologică a textelor proiectelor de documente pentru Sfîntul și Marele Sinod, conținutul căreia îl susținem în totalitate, reafirmă aceleași temeri:

Observațiile mele teologice vizează textul: ”RELAȚIILE BISERICII ORTODOXE CU RESTUL LUMII CREȘTINE”

Textul acesta dă la iveală un lanț întreg de inconsecvențe sau chiar de contradicții teologice. Astfel, la articolul 1 proclamă conștiința de sine bisericească a Bisericii Ortodoxe, considerând-o – foarte corect – ”Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”. Însă, la articolul 6 prezintă o formulare care vine în contradicție cu articolul de mai sus (1). Se menționează în acest sens, că ”Biserica Ortodoxă recunoaște existența istorică a celorlalte biserici și confesiuni creștine care nu se află în comuniune cu aceasta”.

Aici se pune următoarea întrebare teologică cât se poate de îndreptățită: Dacă Biserica este ”UNA”, potrivit Simbolului de Credință și a conștiinței de sine a Bisericii Ortodoxe (Art. 1), atunci cum de se vorbește despre alte Biserici Creștine? Este evident că aceste alte Biserici sunt eterodoxe.

Însă ”Bisericile” eterodoxe nu pot fi numite sub nici o formă ”Biserici” de către ortodocși, pentru că, dacă abordăm lucrurile din punct de vedere dogmatic, nu se poate vorbi de un pluralism al unor ”Biserici” care au dogme diferite, și anume în multe aspecte dogmatice. În consecință, atât timp cât aceste ”Biserici” rămân neschimbate în ereziile din credința lor, nu este corect din punct de vedere teologic să le recunoaștem – și anume la nivel instituțional – caracterul de Biserică, fiind ele în afara ”Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească”.

La același articol (6) există și o a doua contradicție teologică gravă. La începutul acestui articol se menționează următorul lucru: ”Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea acesteia este cu neputință de zdruncinat”. Însă la sfârșitul aceluiași articol se scrie că Biserica Ortodoxă, prin participarea ei la Mișcarea Ecumenică, are ca ”scop cert pregătirea căii care duce către unitate”.

Aici se pune întrebarea: De vreme ce unitatea Bisericii este un dat, atunci ce fel de unitate se mai caută în cadrul Mișcării Ecumenice? Oare se înțelege prin aceasta întoarcerea creștinilor occidentali la Biserica cea UNA și unică? Așa ceva însă nu reiese din litera și duhul textului în întregul său. Dimpotrivă, chiar se dă impresia că este o realitate sciziunea din interiorul Bisericii, iar perspectivele celor care participă la dialoguri vizează tocmai unitatea scindată a Bisericii

Prin neclaritatea sa, creează confuzie teologică și articolul 20, care spune: ”Perspectivele dialogurilor teologice ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte Biserici și Confesiuni creștine sunt determinate întotdeauna pe baza criteriilor canonice ale tradiției bisericești deja existente (canoanele: 7 al Sinodului II Ecumenic și 95 al Sinodului 5-6 Ecumenic)”.

Însă, canoanele 7 al Sinodului II Ecumenic și 95 al Sinodului 5-6 Ecumenic vorbesc despre recunoașterea Botezului anumitor eretici, care își exprimă interesul de a intra în Biserica Ortodoxă. Însă, din litera și duhul textului, dacă îl judecăm din punct de vedere teologic, înțelegem că nu se vorbește deloc despre întoarcerea eterodocșilor la Biserica Ortodoxă cea Una. Dimpotrivă, în text este considerat dintru bun început ca fiind de la sine înțeleasă validitatea Botezului2 eterodocșilor – chiar și fără o hotărâre panortodoxă asupra acestei probleme. Cu alte cuvinte, textul adoptă ”teologia baptismală”. În același timp, este ignorat în mod intenționat faptul că eterodocșii contemporani din Apus (romano-catolici și protestanți) au nu doar o singură dogmă, ci o mulțime de dogme prin care se diferențiază de credința Bisericii Ortodoxe (în afară de Filioque, harul creat al Tainelor, primatul, infailibilitatea, tăgăduirea icoanelor și a deciziilor Sinoadelor Ecumenice și altele).

Semne de întrebare legitime ridică și articolul 21, în care se menționează că ”Biserica Ortodoxă… apreciază pozitiv textele teologice emise de aceasta (se referă la Comisia ”Credință și Ordine”)… cu privire la modul de abordare a Bisericilor”. Aici va trebui să atragem atenția că aceste texte nu au fost judecate de Sinoadele Bisericilor Ortodoxe Locale.

În sfârșit, la articolul 22 se dă impresia că Sfântul și Marele Sinod care urmează a se întruni pornește de la premisa infailibilității hotărârilor sale, întrucât consideră că ”păstrarea credinței ortodoxe autentice este asigurată doar de sistemul sinodal care în Biserică constituie întotdeauna judecătorul competent și ultim asupra subiectelor credinței”. În acest articol se trece cu vederea faptul istoric că în Biserica Ortodoxă criteriul ultim este conștiința dogmatică veghetoare a pliromei3 Bisericii, care în trecut a validat sau a judecat a fi tâlhărești și sinoade considerate ca ecumenice. Sistemul sinodal prin el însuși nu asigură în mod mecanic corectitudinea credinței ortodoxe. Acest lucru se întâmplă doar atunci când episcopii sinodali au înlăuntrul lor lucrător pe Sfântul Duh și Calea Ipostatică, adică pe Hristos, așa încât sinodalii să fie în fapt”următori ai Sfinților Părinți”.

EVALUARE GENERALĂ A TEXTULUI

Prin cele ce s-au scris și se sugerează în mod limpede în textul de mai sus, este cât se poate de clar că inspiratorii și alcătuitorii lui operează o legalizare instituțională a sincretismului și ecumenismului creștin prin hotărârea4 unui Sinod Panortodox. Acest lucru însă ar fi catastrofal pentru Biserica Ortodoxă. Din acest motiv propun cu smerenie retragerea lui în totalitate.

Și o observație teologică la textul ”TAINA CĂSĂTORIEI ȘI IMPEDIMENTELE LA ACEASTA”. La articolul 5.a, se menționează: ”căsătoria dintre ortodocși și eterodocși este oprită potrivit acriviei canonice, neputând fi binecuvântată (canonul 72 al Sinodului 5-6 Trulan), dar poate fi binecuvântată prin pogorământ și din iubire de oameni, cu condiția clară ca pruncii ce rezultă din această căsătorie să se dorească (de către părinți) a fi botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă”.

Aici, condiția clară ca „pruncii ce rezultă din această căsătorie să se dorească a fi botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă” vine în contradicție cu validarea teologică a căsătoriei ca Taină a Bisericii Ortodoxe și acest lucru, pentru că apare nașterea de prunci – în legătură cu botezarea pruncilor în Biserica Ortodoxă – care ar consfinți sacralitatea căsătoriilor mixte, lucru interzis în mod clar de anumite canoane ale Sinoadelor Ecumenice (72 al Sinodului 5-6 Ecumenic). Cu alte cuvinte, un sinod neecumenic, așa cum este Sfântul și Marele Sinod ce urmează a se întruni, relativizează o hotărâre clară a unui Sinod Ecumenic. Iar acest lucru este inadmisibil.

Și încă ceva. Și dacă din nunta săvârșită în Biserica Ortodoxă nu rezultă prunci, această căsătorie este validată teologic în virtutea intenției soțului eterodox de a-și fi integrat eventualii copii în Biserica Ortodoxă?

În consecință, din punct de vedere teologic, paragraful 5.a trebuie eliminat.

Luînd în considerație cele menționate, și folosindune de dreptul receptării, noi ca mădulare vii și membri ai Bisericii Ortodoxe mărturisim că nu primim hotărîrile Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016 și cu smerenie cerem:

 • să vă retrageți votul de acceptare a primelor trei puncte din rezoluția finală a Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse din 2-3 februarie 2016;

 • să fie revizuite textele proiectelor de documente pentru Sfîntul și Marele Sinod în vederea condamnării panereziei ecumenismului intercreștin și interreligios cu toate manifestările sale.

Din numele susținătorilor rezoluției simpozionului internaţional teologic cu tema „Sincretismul inter religios” ce s-a desfăşurat în municipiul Chisinau în perioada 21-22 ianuarie 2016 și anume 45 preoți și diaconi, 70 călugări și mai mult de 1400 mereni.

2 Se instituționalizează transformarea iconomiei în dogmă, prin generalizarea excepțiilor și diluarea regulilor. Potrivit învățăturii ortodoxe, iconomia este abaterea temporară de la acrivie, de la canonul credinței, din cauza neputințelor omenești, în cazuri excepționale, având ca scop întoarcerea oamenilor la dreapta credință, în pofida piedicilor obiective.

3 Pliroma Bisericii poate consta și într-un grup restrâns de credincioși care „priveghează și se roagă” în Duh și în Adevăr (păstrând unitatea și continuitatea cu Sfinții Părinți) în contextul manipulării în masă, ca în vremea Sfinților Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Marcu Evghenicul, când majoritatea ierarhilor căzuseră în erezie.

4 Acreditarea sinodală a unei învățături noi (venită din afara Sfintei Tradiții a Bisericii, a Duhului și Adevărului), nu reprezintă decât un gest de forță, de impunere autoritară a unor idei străine Ortodoxiei care are ca scop diluarea conștiinței dogmatico – ecleziale și relativizarea reperelor patristice

Sursa: http://www.aparatorul.md/recomandam-crestinii-din-moldova-sunt-impotriva-hotaririlor-soborului-arhieresc-privind-soborul-panortodox-adresare-catre-intii-statator/

80 de comentarii

 1. Dumnezeu sa-i aiba in grija lui. Sper ca si poporul dreptcredincios din Romania sa se trezeasca si sa trezeasca si ierarhii, ca se pare ca acestea au adormit de atata „priveghere”.

  Apreciază

 2. Sa va intareasca Dumnezeu, parinte, sa nu dam inapoi si sa marturisim.
  As avea o intrebare, daca nu puteti raspunde aici, pe adresa de email macar: stiti vreun episcop antiecumenist roman, care nu il pomeneste pe patriarhul ecumenist Daniel la diptic? Sau macar vreun preot? Iertati.

  Apreciază

   • eu merg intr-o biserica unde nu se pomeneste ecumenistul de Daniel Ciobotea, in Arad la Paraclisul facultatii de teologie.

    Apreciază

   • Dar Mitropolitul Ioan Sălăjan nu e si el ecumenist ? Sa nu ne înșelam. Oare nu el a pregătit corturile pentru refugiați inclusiv cortul pentru rugăciunile musulmanilor ? Nu stiu dacă sunt trei episcopi romani care sa nu se fi afișat cu ereticii. Vremuri grele si vor fi si mai, cred.

    Apreciat de 1 persoană

   • Dar parintele Serafim Badila de la Casiei ? Dar parintele Amfilohie Brinza de la Diaconesti ? Si ei il pomenesc pe prea Nefericitul Daniel ???Am crezut ca ei sunt curajosi …..

    Apreciază

  • io ştiu că pe părintele Hristodulos de la mân. Vlahuţă din jud Vaslui l-au mutat disciplinar la o mânăstire de maici Dobrina mai aproape de Episcopia Huşilor tocmai pentru motivul ăsta – că nu îl pomenea pe ereticul Daniel Ciubotea ca patriarh

   Apreciază

   • el nu avea de pomenit patriarhul, în general intra pomenirea mitropolitului în datoria lui dar mi-a spus cineva că nu îl pomeneşte pe patriarh şi după ce am plecat de acolo am întrebat de el şi am aflat că nu mai era acolo. Deci am tras eu singur concluzia asta… Şi am lucrat apoi un an în huşi şi m-a întâlnit cu el, dar nu a vrut să îmi spună nimic. A spus că nu am cum să înţeleg, că nu e treaba mea că trebuie să cresc duhovniceşte. M-a încurajat , fii bărbat! Atît.

    Apreciază

 3. Doamne AJută! un om – a zis părintele Arsenie Papacioc – poate fi toată credința creștin-ortodoxă, la un moment dat – adică el mărturisește Crezul în Sfânta Treime, după toate câte a stabilit Biserica lui Hristos, Biserica Luptătoare, sau Ortodoxia.

  Apreciază

 4. Doamne ajuta,Parinte! Vad ca de pe fb v-au scos,insa ma bucur ca v-ati facut acest blog,pe care l-am descoperit gratie fratelui Vasile (saccsiv). Dumnezeu sa va ajute si sa va miluiasca,scumpe parinte!

  Apreciază

   • Practic , dumneavoastra, Parinte Teodot, sunteti singurul monah cu adevarat curajos, poate chiar prea curajos, daca as putea sa zic asa,caci asta va pune in mare pericol, ceilalti citiva monahi , inca buni, desi tin conferinte , nu au curajul dumneavoastra sa iasa in strada si sa spuna lucrurilor pe nume , simplu si direct , fara echivoc .Ma bucur sa va aud vorbind ,si caut mereu sa vad ce ati mai zis recent, parca imi da senzatia ca mai este inca speranta in lume, cind vad ce curaj aveti intr-o lume de lasi si ipocriti in care ma includ si pe mine, e ca si cind vrem sa scoatem castana din foc , cu miinile altuia, adica a celor curajosi ca domnia voastra. Si cum ziceau Sfintii Parinti, toate nenorocirile ne vin de pe urma pacatelor noastre, iar pacatul lasitatii si al tacerii si al nemarturisirii adevarului de care ne facem vinovati covirsitoarea majoritate a oamenilor, ne va aduce cu siguranta pieirea . De fapt , cind Parintele Iustin a fost intrebat ce se mai poate face sa evitam catastrofa , dumnealui a zis foarte clar , ca nu mai putem face absolut nimic pentru omenire,caci raul a ajuns prea departe, doar trebuie sa incercam sa ne salvam sufletele noastre . Parintele Nicolae Steinhardt zicea ca cei care tac , sunt mai vinovati decit cei care fac rau…. Din cauza aceasta, domnia voastra, Parinte Teodot sunteti asa de important pentru noi, caci aveti calitatile pe care noi , cei multi, nu le avem….Si ma rog pentru domnia voastra tot asa cum ma rog si pentru mine. Sa va tina Maica Domnului sub acoperamintul Ei Sfant si sa mijloceasca pentru domnia voastra in fata Domnului nostru iisus Hristos , caci romanii au mare nevoie de suportul moral pe care ni-l dati prin curajul dumneavoastra. Si tot Sfintii Parinti ziceau ca in vremurile de pe urma vor fi multi „orbi” si multi „surzi” , adica noi cei lasi, care nu vrem sa vedem si sa auzim, de frica sa nu ne pierdem confortul material … Si tot Sfintii Parinti ziceau ca in vremurile de pe urma vor fi prea putini preoti buni ,dar acestia putini se vor mintui mult mai usor decit sfintii cei mari , adica cu mai putin efort decit Sfintii, din cauza acestor vremuri grele de pe urma, care nu s-au mai vazut de la inceperea lumii. Si, domnia voastra , Parinte Teodot, sunteti Primul dintre cei foarte putini …..Domnul cu noi !

    Apreciază

   • „Creştinismul opune păcatului virtutea şi sfinţenia, dar spre a înfrunta forţele organizate ale păcatului, credinţa trebuie să fie mai lucrătoare, mai puternică şi mai convingătoare decât tentaţiile păcatului. Lupta se dă la modul individual, comunitar şi politic. Biserica nu se poate rezuma la păcatul personal, ci trebuie să dispună de conceptele şi mijloacele luptei cu păcatul comunitar şi politic.”
    – Asa zice Marele Marturisitor Ioan Ianolide. DE citit toate scrierile lui , ca mi se par cele mai tari. Sa nu fericesti pe nimeni inainte de sfarsit si nici sa-l deznadajduiesti, zice un Sfant.

    Apreciază

   • Sa ne traiti Parinte Teodot ! Ce altceva recomandati sa citim ? As avea o intrebare : nu este oare lupta contra pacatului personal , la baza luptei contra pacatului comunitar si politic ? Oare nu se reduce totul la lupta contra pacatului personal ? Daca un om a invins pacatul la nivel personal , nu devine el automat un bun cetatean si un eventual bun politician ? Nu este oare vorba doar de o singura lupta , aceea la nivel personal .care odata cucerita ,a rezolvat automat si pe celelate doua ? O personalitate al carui nume nu am sa-l mentionez aici dar pe care si domnia voastra il iubiti , , spunea ca „Raul vine de la suflet ,caci in suflet stau inscrise premisele structurii launtrice a omului . Cheia este stabilirea unui raport de intima intelegere intre OM -NATIUNE – Dumnezeul Creator . Deci totul revine la o Constiinta a raspunderii fata de trinomul fundamental Om – Natiune -Dumnezeu „. De aceea el credea ca „doar Crearea Omului Nou , capabil sa respecte acest trinom fundamental , si sa inteleaga ca ceilati doi factori Natiune _ Dumnezeu sunt indispensabili propriei sale impliniri ” este calea spre o viata buna cum Dumnezeul nostru creator a intentionat pentru noi . Dar crearea Omului Nou , cere renuntare de sine si spirit de sacrificiu ,lucru aproape imposibil pentru majoritatea dintre noi……Doar Acel Om ar fi schimbat constiinta romanilor ……. As vrea sa va intreb daca Oastea Domnului este diferita de religia noastra orthodoxa ? Sa ne traiti , Parinte Teodot ! Domnul sa va aiba in paza Lui !

    Apreciază

   • Daca acel om la care te referi este Corneliu Zelea Codreanu, iti amintesc de discursurile lui din Parlament in care ii infiera pe tradatori.
    Nu cunosc prea multe despre Oastea Domnului. Despre Miscarea Legionara in schimb am citit multe si am si discutat cu batrani legionari, oameni de mare atitudine morala, unii ajunsi la inalta Sfintenie. Mucenici. Miscarea Legionara in schimb, a dat cei mai multi mucenici ai Bisericii Romanesti, care este numai cea Ortodoxa.

    Apreciază

 5. Doamne, ajută.

  Scrisoarea Mitropolitului Atanasie de Limassol adresata Sfantului Sinod din Cipru cu privire la documentul propus pentru Sinodul Panortodox, si intitulat „Relațiile Bisericilor Ortodoxe cu întreaga lume creștină”:
  http://corortodox.blogspot.fr/2016/02/scrisoarea-mitropolitului-atanasie-de.html

  Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria ale Sfinților Grigorie Palama, Marcu al Efesului și Fotie cel Mare, Paisie Aghioritul și ale tuturor Sfinților din Biserica Biruitoare (am folosit această adresare pentru că eu nu mă încred în rugăciunea mea, eu nu știu să mă rog, cititul unei cărți de rugăciuni nu este rugăciune, de aceea zic pentru rugăciunile Dânșilor) să îl miluiască, să îl păzească, să îl întărească și să îl mântuiască și pe acest Sfințit Mitropolit alături de Serafim de Pireu și Ieremia de Gortina și de toți episcopii, ieroschimonahii, ieromonahii, preoții, ieroschidiaconii, ierodiaconii, schimonahii, monahii, schimonahiile, monahiile și mirenii care țin la Sfintele Canoane și la Dreapta Credință Ortodoxă, și pentru rugăciunile dânsilor, să ne miluiască și să ne mântuiască și pe noi!

  Apreciază

 6. Parinte dupa cum bine ati mentionat si dv. toate acestea sunt ingaduite de Dumnezeu pt neascultarea noastra a oamenilor, caci dealungul timpului omul a facut dupa bunul plac cam cea vrut(vedem aceasta erezie a ecumenismului), Doamne ajuta si mult succes in tot ce faceti

  Apreciază

 7. neimpartasirea preotului ,staretului cu ierarhul ecumenist al locului;sau modul prin care bis. Georgiei a iesit di CMB. aceste lucruri tin de preoti si monahi.noi ca simpli mireni marturisire personala sau sa ne adune preotii antiecumenisti la o actiune de protest de amploare. PS de par. amfilohie ce mai stiti? n-am mai auzit nici un cuvant de intarire in ultimul timp.

  Apreciază

 8. Stiu de un caz de preot care a refuzat sa faca un botez al unui prunc deoarece „nasul” era romano catolic iar nasa”ortodoxa”- cu copiii trecuti la romano catolici prin”botez” – pe motiv ca in pravila lui Sachelarie se interzice clar ca nasii sa fie de alta credinta.. Raspunsul? Si-au luat „dispensa eparhiala” si si-au tinut nebunia lor altundeva.
  Vai de capul lui, saracul preot, ce a trebuit sa traga…stiu de la el, o vara intreaga a stat cu ‘sabia la gat”..

  Apreciază

   • Sa ne traiti, Parinte Teodot ! Da , la Capitan ma refeream. Iertati-ma pentru lasitate . Ce om a fost Capitanul ! Ce frumos zicea Cioran despre Capitan , ca ” Virtutiile unui neam s-au intruchipat in el !” si ca „intr-o natie de slugi , Capitanul a introdus Onoarea, si intr-o turma fara vertrebe, Orgoliul. Capitanul a reprezentat o ipostaza eroica, exemplara si dramatica a Omului scris cu majuscula, a omului cautator al adevarului , binelui si dreptatii si al demnitatii sale de creatura facuta dupa chipul si asemanarea Domnului atotcreator .” Ce viata buna ar fi fost in Romania daca el ar fi reusit , el ar fi cultivat constiinta in romani,si acum , in loc sa ne asteptam sfirsitul mizerabil ce va veni negresit, am fi avut cu totii o viata buna si linistita , cu frica de Dumnezeu si iubire de aproapele si biletul pentru Rai ar fi fost in mina noastra , caci toti ne-am fi mintuit… Ma doare ca asa Om nu este apreciat de romanii pentru care s-a sacrificat. si Adevarul a devenit minciuna , iar minciuna a devenit adevar . Nu stiu nimic despre Oastea Domnului , doar am auzit despre episcopul Longhin de la Banceni care iubeste asa de mult orfanii si care zice despre el ca este orthodox din Oastea Domnului,,si care este impotriva ecumenismului ca si noi orthodoxii, si de aceea v-am intrebat care este legatura dintre orthodoxie si oastea Domnului . Am mare nevoie sa gasesc un parinte duhovnic bun , stiti dumneavoastra , cum erau mai de mult, caruia chiar sa-i pese de mirean . Va rog frumos ajutati-ma cu un sfat ! Am inceput sa citesc despre marele marturisitor Ioan Ianolide dupa cum ati sfatuit,” Intoarcerea la Hristos” si ” Detinutul profet „, ce profund ! „Nu am stofa de martir in mine ” a devenit cu adevarat conduita de lasitate si compromis a majoritatii dintre noi , care dupa cum zice Ioan Ianolide ,” a dizolvat insasi forta spirituala a crestinatatii , care a parasit lumea , lasind-o in miinile vrajmasului .” Sa va tina Domnul in paza lui , Parinte Teodot , caci mare nevoie avem de domnia voastra !

    Apreciază

   • Apreciază

 9. Sa nu le mai fie frică de Daniel, să le fie frică de noi . ca spune un Sfânt în legătură cu asta: Un simplu mirean poate afurisi un Sinod întreg dacă sinodul e tâlhăresc și mireanul drept-credincios. Simplu… Că e puterea Duhului Sfânt care îi afurisește pe cei care vai lor calcă sinoade sfinte unde sfinții au hotărât cu Puterea Duhului Sfânt toate dogmele credinței adevărate.

  Apreciază

   • Apreciază

 10. Sa se aleaga paradaull de toti care participa la acest sinod demonic si gata am afurisit eu numele meu este gheorghe spun cu sufletul deschis sa se aleaga de ei ce seamana adica nimic. Nu ma rog pentru binele lor ci pentru exterminarea lor din cartea vietii

  Apreciază

 11. Hristos a înviat!

  Ma iertați Părinte Teodot, am vazut că nu apare mesajul pe care l-am trimis legat de Petiția împotriva Sinodului Panortodox din 2016.

  Ar fi bine a informa pe frații noștrii despre acest lucru, care se face in mare graba, acum cât se mai poate lua atitudine.

  Știm că doar semnând o petiție nu facem mare lucru. Am însă sentimentul că e important să luăm atitudine. Sau măcar să susținem pe cei care se vor ridica din rândul bisericii sa apere aceasta cauză.

  Este bine să fie conștientizați cât mai multi.

  Blagosloviți și iertați!

  Apreciază

 12. …………………………………………………………….
  Hristos a Înviat!

  Știu că doar semnând o petiție nu facem mare lucru. Am însă sentimentul că e important să luăm atitudine. Sau măcar să susținem pe cei care se vor ridica din rândul bisericii sa apere aceasta cauză.

  PETIȚIE ÎMPOTRIVA SINODULUI PANORTODOX DIN IUNIE 2016

  https://petitieonline.net/petitie/petitie_impotriva_sinodului_panortodox_din_iunie_2016-p06164149.html

  Îi îndemnăm pe toți frații noștrii întru Hristos să citească materialele lămuritoare despre Sinodul Panortodox ce va avea loc în iunie 2016, de la adresa: http://psaltirea.ro/de-importanta-actuala

  Acest site este înființat cu binecuvântarea Parintelui Iustin Pârvu .
  http://www.psaltirea.ro – locul in care psaltirea se citeste continuu

  După cum vedeți mai jos pe linkul respectiv, cei care nu sunt de acord cu acest Sinod și își exprimă dezacordul, sunt numiți schismatici, sectă și excluși din Biserica Ortodoxă,

  Inimaginabil cum se folosesc de Canoane și Dogme și le întorc în favoarea lor!!!!
  Uite ce spune Consilierul din Rusia:

  Consilierul Mitropolitului Ilarion Alfeev: ANTI ECUMENISTII trebuie EXCOMUNICATI. Sunt o SECTA. Sa te rogi impreuna cu acesti oameni este un mare pacat…..
  trebuie dintâi să scapi de sectele din interiorul tău!

  https://saccsiv.wordpress.com/2016/05/19/consilierul-mitropolitului-ilarion-alfeev-anti-ecumenistii-trebuie-excomunicati-sunt-o-secta-sa-te-rogi-impreuna-cu-acesti-oameni-este-un-mare-pacat/

  Apreciază

 13. Hristos a inviat!
  Iertați și blagosloviți.

  V-am trimis linkul pentru semnarea petitiei.
  Multumesc ca ați postat anuntul meu despre Sinod.

  Voiam sa va rog daca ati semnat, pentru vizualizare, trebuie sa dati confirmarea de ok, de pe adresa de mail pe care ați lăsat-o la completarea datelor la „Semneaza Petitia”. Asa e procedura site-ului.

  Nu este vizibil numele Sf Voastre .

  https://petitieonline.net/petitie/06164149/semnaturi/pg5

  Multumim anticipat!
  Blagosloviți și iertați!

  Apreciază

 14. Asa este cum spuneti…..il pomeneste pe Andreicut…recunosc…..am crezut ca Nic intreba doar de pomenirea lui Daniel…ma iertati ,n-am fost atenta la intrebare

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: