M Ă R T U R I S I R E DE CREDINŢĂ – Dezicerea credincioșilor de pretutindeni de hotărârile apostate ale Sinodului din Creta

grup-de-monahi

Ieri, 2 iulie 2016 – Sfântul Ştefan cel Mare şi Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, am văzut pe site-ul SINODULTALHARESC.XYZ şi am primit şi pe blogul meu o nouă MĂRTURISIRE de credinţă. De mult mă rugam sfinţilor Ierarhi de la cele nouă Sinoade Ecumenice şi Tuturor Sfinţilor Voievozi care au mărturisit pe Hristos în toate neamurile, să facă o minune şi să intervină în ajutorul Bisericii luptată de ecumenism şi mai ales de acest Sinod apostat din Creta.

Săptămâna trecută, după cum ştim, a stat sub lumina Duminicii Tuturor Sfinţilor, care văd că ne-au împlinit rugăciunile. Eu nu văd nimic neortodox în această Mărturisire de credinţă care arată că sunt mult mai mulţi Ierarhi şi Preoţi (în afară de cei care nu au semnat) care sunt hotărâţi să lupte împotriva Sinodului din Creta. Nu am văzut nici o semnătură la sfârşit şi este de înţeles acest lucru având în vedere forţele oculte mondiale care stau în spatele Sinodului din Creta şi presiunile la care au fost supuşi de ecumenişti atât cei care nu au semnat la Creta, cât şi cei care au rămas acasă, din fiecare Biserică.

Ecumenismul este doctrina oficială a Noii Ordini Mondiale. Chiar şi ruşii care sunt majoritari în blocul ortodox, îl au în frunte pe Patriarhul Kiril, care ştim cu toţii ce a făcut la Havana la întâlnirea cu papa francisc.

Eu personal semnez această Mărturisire de credinţă. Mulţi au scris foarte bine despre ereziile din documente, din Mesaj şi din Enciclică, dar nimeni nu învaţă lumea despre măsurile concrete care ar trebui luate de toţi, cler şi credincioşi, ca să scăpăm de cancerul ecumenismului. A promis ceva Părintele Teodor Zisis, pe care personal îl admir şi-l iubesc, dar văd că nu a mai ajuns în România. Noi, totuşi, îl aşteptăm.

În vechime, înainte de căderea Constantinopolului – care a avut loc ca o pedeapsă după 15 ani de la unirea Ferrara-Florenţa, toţi cei care au semnat acolo, la întoarcerea în ţările lor, au fost huiduiţi de credincioşii Bisericii. La noi, Mitropolitul Damian al Moldovei a fost prins de credincioşi şi de boieri, i s-a tuns barba şi ţinut cu forţa pentru tot restul vieţii într-o mănăstire.

Nu am văzut la noi nici o reacţie asemănătoare la cei care au avut curajul să ia atitudine înainte de Sinodul din Creta. E drept că şi hotărârile din Creta sunt formulate diplomatic, cu o viclenie nemaiîntâlnită până acum la vreun sinod apostat. Arhiconii au sporit în vicleşug.

Punctul 5 din Mărturisire este tare. Au reuşit să le bage mortul în casă şi plumb în picioare ecumeniştilor.

M Ă R T U R I S I R E A

ierarhilor, preoților, monahilor și monahiilor, precum și a credincioșilor ortodocși dpretutindeni privitoare la hotărârile apostate ale Adunării ecumeniste din Creta la anul 2016

De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te (Tit 3.10)

Cu multă întristare am luat cunoștință de hotărârile Adunării din Creta prin care s-au introdus în Biserică noi teorii dogmatice și principii canonice străine de duhul patristic al Sfinților Părinți. Din numărul total de episcopi ortodocși din întreaga lume, doar un sfert au fost prezenți, iar dintre cei prezenți doar 11 Patriarhii din cele 14 au fost reprezentate. Considerăm că textele de o asemenea însemnătate trebuie să fie unanim acceptate, foarte minuțios formulate, cu toată precizia teologică și canonică, încât să respingă neclaritățile teologice și formulările incorecte, care pot conduce la răstălmăciri și denaturări ale cugetului Bisericii Ortodoxe. În continuare vom arăta de ce hotărârile Adunării din Creta sunt neclare dogmatic și sunt rodul compromisurilor diplomatice și de ce nu afirmă explicit că Biserica Ortodoxă este singura deținătoare a plinătății Adevărului.

1. Decretarea infailibilității patriarhale – instituirea unui nou organism supra-eclesial

Adunarea din Creta a desființat modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, introducând prerogative papale anumitor Patriarhi, luând abuziv fiecărui episcop dreptul de vot. Combatem cu tărie decretul pct. 22 din “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” prin care se legitimează în Biserică un nou organism administrativ alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și canoane. Opinia personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu poate impune și obliga niciun Sinod local sau vreun ierarh contrar propriei alegeri, altfel Patriarhii s-ar transforma în Papă care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții de forță. De vreme ce plinătatea Bisericii este poporul, atunci nici Sinodul fără popor, nici poporul fără Sinodul Ierarhilor nu pot să se considere pe ei înșiși Trup și Biserică a lui Hristos și să trăiască în adevăr viața și învățătura Bisericii. Deși la această Adunare nu s-a întrunit consensul, trei Patriarhii refuzând participarea (Rusia, Georgia și Antiohia) și opt ierarhi nesemnând hotărârile, totuși în mod abuziv s-au legiferat și urmează să fie impuse hotărârile ecumeniste în toate Bisericile Ortodoxe.

2. Introducerea ereziei Ecumenismului ca dogmă în Biserică

Cele 13 referiri la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) din cadrul hotărârior privind “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” creează premeditat confuzii între diferențele dintre Biserică și Confesiuni, întroducându-se în același timp un termen nou, cel de “Biserici neortodoxe” în sensul întăririi Teoriei Ramurilor. În acest context nu se precizează clar ce/cine este Biserica și care sunt membrii acesteia, ce/cine sunt Confesiunile, ce înseamnă “Biserici neortodoxe” sau dacă mai există grupări eretice și schismatice în zilele noastre. Noi mărturisim o singură Biserică și toate celelalte grupări drept erezii și schisme. În mod intenționat nu se pomenește absolut deloc singura cale care conduce la unirea cu Biserica, anume întoarcerea ereticilor și a schismaticilor prin pocăință și botez la Biserica sfântă, sobornicească și apostolică a lui Hristos, una Biserica noastră Ortodoxă. Celelalte culte creştine sau confesiuni nu sunt “biserici neortodoxe”, pentru că Hristos nu a întemeiat totodată și Biserici ortodoxe şi Biserici neortodoxe, nici nu poate fi Capul mai multor Biserici, după cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel: “Există un Domn, o credinţă, un botez” (Efes. 4.5). Niciun participant la Adunarea din Creta nu a luat în considerare afirmația Sfântului Iustin Popovici (+1979): “Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şis-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi încetat fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia aufost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice.Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericileEuropei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toateaceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie pesteerezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală).”

3. Anularea conștiinței ortodoxe privitoare la mântuire

Observăm cum sistematic s-au eliminat din discuțiile preliminare termenii de schismatic și eretic, condamnarea ereziei și a ereticilor, înlocuirea termenului eretic cu neortodox, precum și acceptarea monofiziților, catolicilor și protestanților drept “biserici istorice” și confesiuni. Se recunoaște în termeni reali, expliciți, eclesialitatea ereticilor. Repetatele referințe la „înțelegereaBisericii vechi” (pct. 5, 8, 18 din cadrul hotărârior privind “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”) creează intenționat o ruptură de esență între Biserica “învechită” a celor șapte Sfinte Sinoade Ecumenice și“prototipul noului om”, neo-socialistul redefinit dogmatic la pct.23 care va rezolva toate problemele lumii. Credem cu toată tăria că nu există absolut nicio diferență între Biserica din secolul al XXI-lea și Biserica primului veac pentru că una dintre caracteristicile Bisericii este și faptul că mărturisim de două mii de ani în Simbolul de credință că ea este apostolică. La pct. 12 se afirmă că scopul comun al dialogurilor teologice este restabilirea finală a unității înadevărata credință și în dragoste”. Sub acoperirea unui limbaj cu dublu înțeles, se induce ideea că și noi, ortodocșii, căutăm restabilirea noastră în dreapta credință și în unitatea dragostei, ca și cum le-am fi pierdut precum neortodocșii. Considerăm că această concepție este fundamental greșită teologic și legitimează în Biserică Teoria Ramurilor. Dacă am admite că Biserica este alcătuită şi din neortodocși, atunci Ortodoxia nu ar avea niciun rost, de vreme ce te poți mântui în orice comunitate neortodoxă sau necreştină şi nu mai trebuie să fii ortodox şi să trăieşti după asprimea canoanelor ortodoxe.

4. Noua inchiziție religioasă – Sfântul și Marele Sinod

Cu toate că la hotărârile supuse dezbaterii au existat dezacorduri totale sau parțiale sau contestații temeinice la anumite puncte – ținute în secret de Patriarhia Ecumenică, toate acestea au fost trecute cu vederea și nepomenite în hotărârile finale. Premeditat s-a creat o situație ambiguă atunci când, sub fiecare dintre documentele publicate în versiunea electronică figurează toate numele ierarhilor delegați, fără excepție, ceea ce face să se creadă că au semnat toți, ceea ce este o minciună. Originalele semnăturilor documentelor nu au fost publicate. Din păcate acest lucru arată cum principiul unanimității a fost grav încălcat, însă cu un scop: reducerea la tăcere a episcopilor nesemnatari și fabricarea unei false sinodalități. Întregul Trup al Bisericii lui Hristos nu are așadar vreun temei canonic pentru acceptarea ca ortodoxă a hotărârilor Adunării din Creta. Privitor pct. 6 al hotărârii “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” Ierarhul Ierotheos Vlachos menționează cu mâhnire manipulările, presiunile și injuriile la care au fost supuși ierarhii care nu au semnat că ”acceptă denumirea istorică a altor biserici și confesiuni creștine neortodoxe”.Confesiunile eretice nu pot fi numite „biserici” deoarece exact de aceea le denumim „rupte de întreg” (hairesis), și prin urmare ca eretice nu pot fi numite „biserici”.

5. Măsuri pentru combaterea ereziilor și hotărârilor necanonice semnate lAdunarea din Creta

Respingem cu tărie opinia destul de răspândită potrivit căreia canoanele sunt pentru Biserică ceea ce sunt legile pentru stat, știut fiind că legile sunt stabilite de o instituție legislativă constituțională. Canoanele sunt stabilite de către Sinoadele Ecumenice care nu sunt o instituție, nu o administrație, ci reprezintă o lucrare dumnezeiesc-omenească în viața Bisericii, cu dimensiune teandrică, iar nu simplu omenească. Canoanele sunt o prelungire a teologiei dogmatice a Bisericii, care ajută în buna păstorire a poporului.

Cum poate un creştin să nu lupte pentru apărarea adevărului de credinţă şi să se mântuiască? Acest lucru îl spune şi Hristos în faţa oamenilor: “Oricine va mărturisi pentru Mine înainteaoamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se valepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32-33). Sfântul Grigorie Palama (+1359) ne vorbeşte de trei categorii de necredincioși. Prima este a acelora care nu cred în existenţa lui Dumnezeu, a doua este aceea a ereticilor care denaturează sensul existenţei lui Dumnezeu, iar a treia este a celor care sfătuiesc pe creştini să stea liniştiţi în casele lor, să aibă o atitudine defensivă și lașă.

Neimplicarea și tăcerea noastră va duce la înaintarea ereziei ecumeniste în Biserică, la unirea cu papismul, launirea cu celelalte religii și la pierderea veșnică a mântuirii. Plecând de la Sfânta Scriptură și luând ca mărturie pe Sfântul Grigorie Palama care spune că cea de-a treia formă de necredință (ateism) este neimplicarea în lupta contra ereziei, tăcerea din frică, socotim că a venit vremea ca fiecare credincios al Bisericii Ortodoxe – cu atât mai mult ierarhul, preotul și călugărul – să mărturisească pe față împotriva apostaziilor din Biserică.

De aceea îndemnăm și chemăm pe fiecare ortodox la a duce lupta cea bună de apărare a Bisericii prin următoarele măsuri concrete:

Conștientizarea poporului drept-credincios prin predici și materiale audio-video care să evidențieze gravitatea și pericolul hotărârilor Adunării din Creta.

 • Credinciosii ortodocsi sa evite  mai participe la slujbele arhiereilor semnatari și nici se mai împărtășească din mâinile acestora. Cu mâna cu care au semnat trădarea credinței, Arhiereii nu mai pot împărtăși turma Ortodoxiei, decat daca aduc roade de pocainta.

Îndemnăm cu toată stăruința pe credincioșii ortodocși se spovedească la acei preoți duhovnici care NU primesc hotărârile ecumeniste ale Adunării din Creta.

Studenții teologi și elevii seminariști sunt datori nu mai participe la cursurile despre ecumenism predate în cadrul facultăților și seminariilor ortodoxe.

Susținerea cu toate mijloacele a ierarhilor, preoților și credincioșilor care se ridică hotărât împotriva trădării semnate la Adunarea din Creta.

Demascarea politicii globaliste de integrare religioasă ca fiind demonicã și fundamentată pe principii anticreştine.

6. Următorii pași ai apostaziei – internaționalismul religios și pregătirea venirii luiAntihrist

S-au făcut deja mari trădări din partea arhiererilor ortodocși la întrunirile din Lima (1982, Peru) prin recunoașterea botezului, preoției și euharistiei catolicilor (BEM), la întrunirile din Balamand (1993, Libia) unde Biserica Ortodoxă devine egală celei Romano-Catolice care zace în cacodoxie (credință greșită) și se introduce termenul de “biserici surori” adică cu putere egală de mântuire, la întrunirile din Ravena (2007, Italia) prin recunoașterea papei ca arhiereu valid, și reciproc, acordarea primatului papal Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, ca hotărâri total în afara Tradiției Ortodoxe.

Suntem conștienți de un plan mondial ocult de unire a tuturor religiilor și globalizare a lumii pentru pregătirea venirii unui conducător unic mondial, Antihrist. Ultimele declarații elogioase ale papei Francisc despre deschiderea către “restabilirea unității” și “un bine comun al Bisericii” nu arată decât ralierea semnatarilor trădători ai Adunării din Creta la socialismul religios mondial. În fapt, la Adunarea din Creta nu s-a semnat unirea cu romano-catolicii, ci s-a săvârșit un lucru cu mult mai grav: auto-atribuirea infailibilității (negreșelniciei) și a primatului papal noii instituții numită Sfântul și Marele Sinod – papismul în Biserica Ortodoxă.

nu ne amăgim: cine aprobă și primește hotărârile Adunării din Creta, primește ecumenismul. Iar cine primește ecumenismul se lipsește de prezența Duhului Sfânt, Duhul Adevărului.

91 de comentarii

 1. A-si da putere demonica se autoinvesteste cu alte cuvinte .Acesata infailibilitate este caracteristica dictatorului .Sa luat curs spre asa ceva zilele ortodoxiei sint numarate cu alte cuvinte si voi al pomeniti pe tradatorul de Daniel la liturghie in fiecare duminica. Trebui sa fi bolnav cu capul ca sa faci asa ceva. , si daca se face asa ceva nu se atrage decat mania lui Dumnezeu. Deci cine al pomeneste pe daniel se bate cu DUMNEZEU la propriu O dictatura ierarhica va lua nastere din lipsa de curaj si reactie din partea noastra rusine rusine rusine ,in loc sa murim cu ei de gat predam armele ca niste mamaligi. Ai frati crestini sa ne strangem sa ne organizam si sa intram si sa luam la rand bisericile incepand de la patriarhie si sa avem curaj sa-i mustram chiar in timpul slujbei sa ne strangem 200 la numar sau 300 si sa-i calcam pe cap exact ca mantuitorul cand a calcat capul sarpelui O luam de dimineata frumusel mergem la patriarhie 300 la numar si acolo strigam tradator si anaintemergator al antihristului Omul cu blugi si tigarea care tragea din ea la smekerie a venit sa deturneze ce ne-au lasat sfintii parinti . Cat de pervers poate fi acest lup in piele de oaie .Are el habar ce saracie este in aceasta tara in timp ce investeste banii enoriasilor stransi din banul vaduvei si ai asvarle in niste pietre la ridicarea unui templu care va domnii si guverna o noua religie antihristica .Frati Romani treziti-va DANIEL este unealta satanei care odinioara se purta ca un golan de oras in blugi si cu tigarea cu sapca de smenar ,si voi ai sarutati mana acestui impostor. Da as fi crezut in el daca ar fi fost lucrarea duhului sfant dar asta impunea ca el sa se fi nascut din noi pentru a doua oara sa fi fost mort si sa invie numai ca la el nu a lucrat duhul sfant caci se vedea de mult roadele duhului sfant . La el lucreaza cultul personalitatii vrea si el sa fie ceva dar nu prin puterea lui DUMNEZEU ci prin puterea lui proprie si prin inteligenta lui , iar asta nu face decat sa-l excluzi pe DUMNEZEU din ecuatie. De aceia este periculos omul fara har si inteligent caci este in interes propriu si nu pentru altii. El vrea sa raman cu un nume mare in istorie, ca si Isus dar fara nici un merit de MARTIR al ortodoxiei ci din contra cu o tradare ca a lui IUDA cu o tradare ce va ramane in eternitate. Omul habar nu are ca face jocul satanei ca sa vedeti cat de mandru si plin de el este acest mascarici si marioneta care va conduce cu tupeu spre pirzarea sufletelor voastre

  Apreciază

 2. iata ce fac impostori de francisc si de bartolomeu, intrand pe http://www.orthodoxostypos.gr, am citit 2 articole referitoare la acestia, 1) Duplicatul primul joc de pontif american, in care fatarnicia lui francisc prinde tot mai mult contur, si 2) Biserica homer in retele de tesut capcana, in care sunt vadite traiectoriile lui bartolomeu, am incercat sa pun linkurile insa nu am reusit

  Apreciază

 3. ,,Mucilagiul singur va cădea din Biserica ,,
  Însă mă gândesc să nu cadă cu tot cu ziduri si sa rămână doar Sfintele Altare in picioare acolo unde sunt SFINTE MOASTE si Sfinte OSEMINTE INGROPATE si STA MARTURIA NEAMULUI SFANT

  Ei acuma înțelegeți de ce ereticul Ciubotea Daniel nu suporta SFINTELE ALTARE SI prefera slujbe în aer și pe altare improvizate …
  Rugăciune să avem la MAICA DOMNULUI SI LA SFINTII INCHISORILOR CACI SE IMPLINESC PROFETIILE SFINTILOR
  „VETI AJUNGE SA VA SPOVEDITI LA SFINTELE ICOANE ”
  Rugați va și la Dreptul Otroc Veaceslav dacă nu acatistier măcar de 500 de ori / zi pe matanier Bucura te Dreptule Otroc Veaceslav Ajutor Minunat în vremurile de pe urma ca are putere mare de la DUMNEZEU Data de a ne ajuta in aceste vremuri de prigoana a ORTHODOXIEI
  CU DUMNEZEU INAINTE ,

  Apreciază

 4. Arhiepiscopii si episcopii nu avut drept de vot, ci doar Mitropolitii si Patriarhii. Ceilalti au fost papusari … Sa dea Dumnezeu mila Sa si sa-i ierte pentru a nu se socoti pacatul participarii ca silepadare si sa se pocaiasca pentru a se intarii cu adevarul, ca unii care au cunoscut minciuna. Astfel, cu ajutorul Maicii Domnului si tuturor Sfintilor sa mergem inainte cu Traditia si Credinta de la Sfintii Apostoli.

  Apreciază

   • Iata lista rusinii : ată și delegația BOR, participantă la sinodul din Creta:

    Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;
    Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi;
    Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei;
    Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei;
    Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;
    Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului;
    Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria;
    Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei;
    Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei;
    Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;
    Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Secretarul Sfântului Sinod;
    Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
    Sursa: basilica.ro

    Apreciază

 5. Ierarhii BOR in frunte cu patriarhul au avut tot timpul o atitudine dualista. Timpit sa fi sa nu vezi acest lucru. In fapt, din acest punct de vedere cred ca sunt lupii cei mai vicleni ( vinduti fiind) din toata Ortodoxia.
  ,,confesiuni si comunitati eterodoxe”. Daca au crezut in aceasta varianta pe care au propuso ,,marelui sinod” de ce nu au sustinut acesta cu orice pret ? N-au facuto bineinteles pentru ca sunt vicleni, fatarnici si fricosi. Le convine ca duc de nas un popor iesit din comunism si spalat pe creier.

  Apreciat de 1 persoană

   • Parinte,

    Sa ma ierte Dumnezeu, dar eu cred ca un preot sau ierarh care se leapada de ADEVAR, ca asta au facut domnii de la „sinodul” din Creta care au semnat ereziile, eu sunt convins ca Harul Duhului Sfant I-a parasit ! Nu are cum sa vina la dansii Duhul Sfant care este Duh al Adevarului din moment ce ei au respins Adevarul, declarand minciuna drept adevar ! Duhul Sfant nu vine unde este urma de viclenie, inselare, tradare ! Duhul Sfant vine unde este sinceritate, curatia inimii, iertare, pocainta si Dragoste sincera pentru celelalte suflete !

    Doamne ai Mila de ei !

    Am simtit si eu odata in viata, cum „am cazut” din har, si-a intors Dumnezeu Fata de la mine….este groaznic ! Parca esti in iad ! DOAMNE FERESTE !!!!!!

    Doamne ai Mila de ei si intoarce-i inapoi cu fata spre Tine ! Amin !

    Apreciază

   • Toti cei care au semnat la Creta au primit o noua putere demonica de viclesug si de onvingere in propovaduirea ecumenismului. Au acum mai stranse legaturile cu dracul arhicon care sta in spatele ecumenismului, sau poate chiar cu satana.

    Apreciază

 6. DISTRIBUITI. Satanizarea copiilor prin practici oculte. „Copiii luminii” – Bucuresti 15-17 iulie 2016

  Ocultista Inge Bardor vine in Bucuresti intre 15-17 iulie pentru un „workshop” Ar trebui sa mergem si noi in numar cat mai mare si s-o trimitem de unde a venit! Atentie! SATANIZAREA se face contra cost:

  ” Workshopul Ecranul Interior: 150 $

  Sesiunea individuala Cheia sufletului 100 $

  Avansul pentru workshop: 50 $
  Avansul pentru sesiuni individuale: 30 $ ”

  http://www.glasulstramosesc.ro/blog/distribuiti_satanizarea_copiilor_prin_practici_oculte_copiii_luminii_bucuresti_15_17_iulie_2016/2016-07-04-108

  Apreciază

 7. Cred că ştiţi cine este Pan, acel zeu care are coarne şi coadă şi cântă dintr-un flaut. Se pare că i-a fermecat pe unii…
  Dar eu vreau să rămân ortodox, nu pan-ortodox. Vreau să ÎL urmez doar pe DOMNUL nostru, IISUS HRISTOS. EL e ÎNVĂŢĂTORUL. Toţi cu o moarte suntem datori: şi cei răi şi cei mai puţin răi. Uităm că suntem trecători aici, în valea plângerii, dar că sufletele noastre sunt veşnice şi nu avem mai multe vieţi. Faptele noastre ne pot afecta copiii, nepoţii şi strănepoţii. Cred chiar că suntem datori să luăm atitudine dacă ni se încalcă dreptul la libera opinie, pentru că e vorba de sufletul nostru, al fiecăruia, al neamului acesta românesc, nu al altuia care poate a căzut. Lumea e bolnavă, e atât de bolnavă, încât binelui i se spune rău şi răului bine. Cu toate acestea, în ultimul moment al vieţii poţi câştiga sau pierde mântuirea. Doar bunul DUMNEZEU ştie însă cât mai avem de trăit. Măcar să nu trăim degeaba.
  MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ o susţin şi o semnez cu toată responsabilitatea.
  DUMNEZEU să ne ajute să rămânem în ORTODOXIE CURATĂ, aşa cum ne-au transmis-o moşii şi strămoşii noştri! Lucia

  Apreciază

   • Sa nu mai participam deloc la liturghiile unde e pomenit el,Serafim Joanta?Ca noi astia din Germania nu mai avem unde merge ,decit pe la fratii rusi ,dar nu ne putem spovedi la ei din acaauza necunoasterii limbii.Duhovnicul meu e la mitropolia romana din Nürnberg,deci e sub directa „obladuire” a ereticului Joanta,ce sa fac ,sa mai merg acolo la spovedanie sau sa-mi caut duhovnic in alta parte,dar unde,ca toti il pomenesc pe eretic,ce-i de facut?Va rog sa-mi dati un sfat parinte.

    Apreciază

   • Parerea mea este urmatoarea : 1. Vorbiti cu actualul preot duhovnic despre cum vede el problema Sinodului Apostat de la Creta si ecumenismul. A se cere raspunsuri clare, nu vorbe in doi peri. Ar trebui sa meargeti de mai multe ori, fara a impune ori forta, cu o atitudine deschisa dar ingrijorata, cu MARTURISIREA de CREDINTA , cu marturiile lui Serafim de Pireu, Ieroteos Vlachos si ceilalti, si cu scrisoarea manastirilor din Moldova catre Teofan :http://sinodultalharesc.xyz/2016/07/02/m-a-r-t-u-r-i-s-i-r-e-a-dezicerea-credinciosilor-de-pretutindeni-de-hotararile-apostate-ale-sinodului-panortodox/, http://sinodultalharesc.xyz/2016/07/05/preotii-si-calugarii-din-grecia-si-muntele-athos-nu-recunosc-sinodul-panortodox-si-sunt-alaturi-de-ierarhii-care-nu-au-semnat/ , http://sinodultalharesc.xyz/2016/07/05/mitropolitul-ieremia-al-gortinei-nu-accept-ereziile-si-schismele-drept-biserici/ , https://saccsiv.wordpress.com/2016/05/28/foto-scrisoarea-deschisa-adresata-mitropolitului-teofan-de-catre-monahi-din-mitropolia-moldovei-si-bucovinei-referitor-la-marele-sinod-din-06-06-2016/ sa-i aratati ca nu sunteti singura in acest demers.
    2. Vorbit si format un grup (grupuri) care sa inainteze o petitie Mitropoliei lui Serafim Joanta (dupa cea catre Teofan) prin care sa ceara lamuriri fata de Apostazia din Creta.
    3. In 40 de zile daca nimeni de pe acolo nu da semne de indreptare ci din rau in mai rau cautati pe altii.
    4. Daca nici cu duhovnicul (macar), nici de la Serafim nu reusiti sa obtina o marturie clara, ortodoxa ( de la el sunt sigur ca nu veti obtine decat huiduieli ), gasiti un nou duhovnic si nu mai treaceti pe acolo.
    5. Incercati la Parintele Simion Felecan din Munchen de la http://www.buna-vestire. de/preotul-paroh
    6. Ca o paranteza, preotii greci si rusi din Germania stiu nemteste, asa ca, IN CAZ EXTREM puteti merge la dansii, dar cercetati-i mai intai sa vedeti in ce ape se scalda.
    7. Daca veti primi semnale incurajatoare de la duhovnic, atunci cautati sa-l atrageti spre organizarea unei grupari mai mari (d-voastra pe de o parte, duhovnicul de pe alta parte, ca duovnicul sa nu joace dublu..) spre a lua o atitudine fata de Serafim. Doar preotul singur sau doar d-voastra singura nu veti putea rezolva aproape nimic. Trebuie sa stim ca situatii de acestea vor fi din ce in ce mai frecvente, iar preotii la care sa poti merge la slujbe, nu mai vorbim de sfat duhovnicesc, vor fi din ce in ce mai rari. Dar Mantuitorul , Singurul Cap al Bisericii ne va ajuta mai mult. Nu avem voie sa desnadajduim. Doamne ajuta.

    Apreciază

   • In Tara nu s-a ridicat nici un episcop impotriva apostaziei de la Creta. Mergem fara cei 25 care au semnat la Creta. Au mai ramas 25 – stapaniti de a treia forma de ateism, adica tacerea de frica. Poate se intoarce vreunul din primii 25, Astia nu se intorc in veci, daca ii cinstim in continuare ca episcopi, adica daca ii tratam ca si cum nu s-ar fi intampolat nimic . Definitia episcopului este ” pazitorul, aparatorul dreptei credinte „. deci , cei care au semnat la Creta, tradand dreapta credinta, nu mai sunt episcopi adevarati ci episcopi mincinosi. Patriarhul si mitropolitii, precum si ceilalti sunt episcopi mincinosi. Diavolul este ” tatal minciunii „, dupa cum spune Adevarul , Domnul IIsus Hristos. In mod logic, cei care urmeaza episcopilor mincinosi, ajung la diavolul. de aceea nu mai mergem dupa ei. Aceasta nu este schisma ci MANTUIRE. Mergem dupa si in Adevar.

    Apreciază

   • marinela

    DA !
    sa merg la rusi si sa inveti sa te spovedesti in limba tarii in care traiesti, ca nu ai ajuns acolo doar la pomana !

    OSTENESTE-TE si Dumnezeu te va ajuta !

    Sovedanie mai amanuntita si nuantata poti sa faci in Ro cand vii in concedii. Pana atunci sa mergi sa te spovedesti in limba tarii in care traiesti ( urneste nesiimtirea din tine si fa lista cu pacate dinainte, nu sta degeaba !) ca sa te poti impartasi ! Cei mai bine situati duhovniceste sunt rusii din ROCKOR adica cei care au comuniune cu Moscova, dar se afla NU ai Moscovei ci in ascultare de PS Mark.

    Moscova NU a participat la Sinodul TRADARII, dar nici NU a dat Motivele potrivite, a aratat DOAR evlavie la Soborbicitate( a zis ca nu vine din cauza ca altii ___Georgia, Bulgaria, Antiohia,etc___NU vin si deci NU e Sobornicitate.
    Dar in realitate Motivele sunt cele de INCALCARE a Dogmei, asa cum au explicat Grecii !!! Biserica rusa din Rocor NU a admis partciparea la Sinod din motoive de constiinta duhovniceasca.

    Oricum mergi la rusii apartinatori tai de Moscova sau ROKOR … DACA vezi ca NU impartasesc si alti eretici( de pilda MONOFIZTI egipteni,etioineni, sirieni,etc)

    Apreciază

   • Oare rusii stau mai bine ca altii ? Ce ziceti de intalnirea de la Havana dintre Kiril si francisc ? Unde au semnat impreuna Kiril-francisc un document in 30 de puncte – dupa cei 30 de arginti ai lui Iuda si la urma caruia este recunoscut PRIN SEMNATURA PUBLICA papa francisc ca EPISCOP DE DREPT, VALID CANONIC, CU HAR al Romei !!! Pai numai aceasta semnatura este arhisuficienta pentru caterisirea lui Kiril. Nu tocmai din aceasta pricina PS Longhin de la Boian a intrerupt pomenirea lui Kiril ? Dar totusi il pomeneste pe IPS Onufrie , care il pomeneste in continuare pe Kiril. ROKOR-ul ce atitudine a luat cand Kiril a fost la havana ?

    Apreciază

 8. Parinte, iertati-ma, ce parere aveti? L-ai criticapt pe PF Daniel in problema rapirii copiilor, au reactionat si ei intr-un tarziu: Patriarhia Română, apel la Guvern în cazul copiilor români adoptați de un cuplu britanic de homosexuali: Trebuie respectat dreptul celor doi copii minori de a fi împreună cu părinții lor naturali http://www.activenews.ro/stiri-social/Patriarhia-Romana-apel-la-Guvern-in-cazul-copiilor-romani-adoptati-de-un-cuplu-britanic-de-homosexuali-Trebuie-respectat-dreptul-celor-doi-copii-minori-de-a-fi-impreuna-cu-parintii-lor-naturali-134724

  Apreciază

  • Miscare de reclama a patriarhului ca sa abata atentia de la protestele ierarhilor, preotilor si credinciosilor dupa lepadarea de la Creta . Acum vrea sa creasca in ochii mass-meidei si a oamenilor.

   Apreciază

   • marinela

    asa-i ca si rusii au sminteala asta cu „castoriile mixte” si impartasesc monofiziti ca cica …sunt ortodocsi !
    adica bolesc de aceleasi boale rusinoase ca romanii, inclusiv la celebra Optina ( spre STUPOAREA mea am constatat cu MARE AMARACIUNE singur!) …
    insa sa stii ca TUTUROR ne este greu, si va fi si mai greu, dar FARA ACRIVIE la Dogme si Invatatura de Credinta NU PUTEM sa ne mantuim, nici clerul, nici noi mirenii!!
    incearca sa traiesti ca si cum stii ca NU AI UNDE te spovedi curand, adica IMPUTINEAZA DRASTIC PACATELE ca sa nu dai diavolului putere asupra ta.As insemana sa traiesti PERMANENT in RAZBOI cu tine insati ca sa iti TAI pacatele, e greu dar ajuta HARUL si RUGACIUNEA, asa te vei depinde(la rugaciunea deasa, sa ajunga ca o stare aproape pemanenta prezenta Lui Dumnezeu, gandeste-te ca esti in fata Lui MEREU si asta te va ajuta sa TAI din pacate) si sa strigi cat mai des la Hristos/Maica Domnului/Sfinti sa nu te lase sa cazi si sa te pazeasca in orice clipa. Cand iti vezi nimicnicia zilnic in orice cipa si te vezi in satre de vulnerabilitate te SEMRESTI si atunci primesti si mai ult har.
    ma rog incearca in sensul asta cum si cat poti tu, te asigur ca nu vei regreta!

    fa cum a zis Parintele Teodot si CERCETEAZA preotii RUSI unde poti sa mergi si vezi daca sunt in Dreapta Credinta si RESPING ecumenismul sin smintelile lui, daca DA urmeaza-i cat de departe ar fi de tine. Pentru Spovedanie fa in fiecare zi analiza zilei si fa-ti un caiet unde sa notezi pacatele zilei, te va ajuta sa faci „recenzia” lor cat mai exacta si sa NU le uiti pentru cand vei putea ajunge in Ro la un parinte cu ACRIVIE unde sa te spovedeti de pacatelete ” de peste an” ca sa zic asa.
    Si pentru cat poti spune in limba tarii unde esti, spovedeste-te la preotul fara greseala gasit de tine ca sa te poti impartasi.
    sunt si parinti greci care tin de RATACTUL bartolomeu, ca toti grecii de diaspora tin de Patriarhia Constantinopolului, care sunt DREPTI, rari dar se gasesc , trebuie cercetati si ei, daca poti sa iti insusesti limba cat sa discuti asa ceva,
    daca nu raane baza CAIETUL up-datat/cercetat ZILNIC cu pacate/slabiciuni/ ganduri apasatoare care te va ajuta la Spovedania generala pentru cand vii in tara. …. Si evident , sa pui bani deoparte, jertfind din cheltuielile la care poti sa mai renunti, ca sa vii MAI DES sa te spovedesti la un parinte cu ACRIVIE din Ro !

    Apreciază

   • P. Justin chiar spunea( citez din cartea sa, „Biserica si noile erezii”- scoasa de Fundatia Justin Parvu in iunie 2016 : „In curand nu vom mai avea la cine sa ne spovedim, foarte putini preoti daca vom gasi si comunicarea va fi anevoioasa.” Dar acum si Mantutorul are alte judecati cu noi, adica ne ajuta mai mult, iar daca am cazut in vreun pacat, ne oprim , ne rugam sa ne ajute Dumnezeu sa nu mai facem, ne caim, ne hotaram si daca/cand putem ne spovedim.
    Starețul Mănăstirii Kostamonitu Gheron Agathon este gata sa opreasca pomenirea Patriarhului Ecumenic!
    γέρων+Αγάθων+Κωνσταμονίτης[1]Batranul Agathon spune ca daca duhovnicul este ecumenist, avem datoria sa nu il ascultam, sa fugim de la el si sa gasim un duhovnic ortodox si, deasemenea, avem datoria sa il intrebam pe duhovnic ce parere are despre ecumenism; daca ne raspunde ca nu e o problema, atunci va trebui sa il parasim si sa cautam un duhovnic ortodox. Batranul ne aminteste ca Sfantul Maxim Marturisitorul, inca laic fiind, mergea si ii infiera pe preotii monofiziti. Cand Patriarhul Ecumenic a venit in Athos eu nu am fost sa il intampin, Manastirea noastra este gata sa intrerupa pomenirea Patriarhului Ecumenic la Sfanta Liturghie, marturiseste Gheron Agathon.

    Staretul Agathon a avut vedenie in fata Sfintei Mese pe Hristos cu haina rupta de ecumenisti

    In timp ce statea in fata Sfintei Mese la Sfanta Liturghie i s-a aratat Hristos cu haina rupta pe El. Uimit fiind de aceasta infatisare a intrebat pe Domnul: “Doamne cine Ti-a rupt haina? Domnul i-a raspuns: ecumenistii.”
    https://graiulortodox.wordpress.com/2013/11/25/167-orthodoxos-typos-cuvant-greu-impotriva-sfintei-manastiri-vatoped-din-partea-patriarhului-ecumenic-a-acuzat-o-de-discreditare-a-sfantului-munte-sfanta-manastire-constamonitu-a-sfantului-munte/

    Apreciază

  • Multumesc de raspuns parinte si tie frate @el iti multumesc.Va raspund pe rind,deci parinte drag,sa stiti ca duhovnicul asta al meu e fricos,nu a vrut sa ni se alature nici prima data cind am fost cu jalba la protap la mitropolie impotriva faptei acelui preot ce-a impartasit eretic la potir si un nespovedit nicodata de ortodox .El ne-a declarat deschis ca-i e teama de consecinte,deci nici o sansa acum cu acest sinod,pur si simplu nu-mi mai vine sa merg sa ma spovedesc la el,ca-mi transmite nesiguranta duhovniceasca si mai dau ochii cu tradatorul de Joanta.
   Frate @el,ti-am inteles sfatul si ma voi gindi la aspectul asta,dar am descoperit din pacate si la preotul rus ,ca-i de-acord cu cununia mixta,adica eretic +ortodox,ca asa nu se pierde ortodoxul si-l spovedeste pe acel ortodox in continuare si-l cumineca ca si cum ar fi totul ok,am vazut cu ochii mei treaba asta si de aia l-a provocat la un dialog pe preot sora mea,ca vorbeste f bine germana,iar eu putin.Sintem pe nicaieri cu preotii astia,nu mai stim pe unde sa mergem aici,cu toate astea continuu sa merg la rusi,ca ma simt acasa in acea biserica ortodoxa,nu in capistile eretice unde se fac slujbele romanilor,ca pe aici sint f putine biserici adevarat romanesti,restul inchiriate de la eretici.

   Apreciază

  • Frate @el,iti multumesc din suflet pt pretioasele sfaturi care vin dintr-o adinca practica personala,se simte din cuvinte acest lucru.Am sa-ncerc sa pun in practica aceste sfaturi ,sper sa reusesc cumva,dar pune-ma si pe mine in rugaciunile tale,te rog.Ma lupt cu un milion de patimii si nu reusesc nici macar de-un pas sa avansez pe cararuia asta strimta,doar mila lui Dumnezeu ma poate salva de la pieirea vesnica.Dumnezeu sa-ti rasplateasca pt cuvintele frumoase si pline de intelepciune pe care le impartasesti tutror din belsug pe aceste doua blog-uri(aparte perlele alla @el):)).Doamne ajuta si mintuire!

   Apreciază

   • Nu sunt asa multe patimi-un milion. Doar 7 patimi capitale care ne macina zi si noapte : lenea, mandria, slava desarta, lacomia, invidia, iubirea de arginti, desfranarea.

    Apreciază

   • marinela

    te pomenesc cu drag !
    sa ma pomenesti si tu.

    si sa ajutati cum si cat puteti pe preotii care tin Dreapata Credinta si vor fi curand prigoniti in Ro si nu numai!

    Apreciază

 9. in ciuda opozitiei si al semnalui de alarma tras de majoritatea episcopilor, ingrecia se vor consrui zeci de moschei dar si temple budiste, tipras dand asigurari la strsburg ca se va ocupa imediat de asa ceva, sa speram ca grecii se vor trezi acum in al 12-lea ceas ca din punctul lui de vedere acestia au adus imbunatatiri in grecia, ce fel de imbunatatiri?!, nu stim
  https://ganduridinortodoxie.wordpress.com/2016/07/05/pe-pamantul-ortodox-din-grecia-se-vor-deschide-zeci-de-moschei/
  patriarhia din deal de la bucuresti dece nu este in solidaritate cu biserica ortodoxa din grecia vizavi de aceasta napasta ce se abate deasupra greciei?,dar nu ne surprinde pt ca la noi b.o.r a spus destul de clar ca nu are nimic impotriva constructiei de moschei, recent in mun calarasi fiind deschisa o moschee iar arhiepiscopia ialomitei si calarasilor muta si oarba

  Apreciază

 10. Adevărat se împlinesc cuvintele Dreptului Otroc Veaceslav
  ” …Preoții se dau deștepți dar la sfârșit vor plânge amarnic pentru că au înșelat lumea ” A se vedea pe ” Sinodul Tâlhăresc ” cata frecție la picior de lemn ” cum că această Mărturisire nu este bună ,nu este” teologică ” si așa mai departe …Dar as întrebă
  Oare cata teologie îți trebuie ca să mărturisești ca HRISTOS ESTE ORTHODOX un ADEVAR CURAT SI O TEMELIE PE CARE SE AFLA BISERICA LUI HRISTOS ?
  Si cum poți a spune că minciuna este Adevăr iar Cuvântul BISERICA poate fi atribuit si ereticilor care sunt precum porcii în fălcile cărora li se arunca mărgăritare is apoi se întorc și sfâșie
  Sau ce treaba are LUMINA cu întunericul ?
  Oare nu întunericul se risipește la vederea LUMINEI …
  Oare o mâncare de se otravește mai poate fi mâncare spre folos si sănătate ?

  Așa este și cu BISERICA CEA LUPTATOARE ….tot ce este rău va fi scos afară
  chiar și otrava așezată în potir nu va otrăvi pe cei care TRAIESC IN HRISTOS ESTE ORTHODOX si HRISTOS TRAIESTE IN EI .
  Astfel BISERICA LUI HRISTOS ESTE BIRUITOARE ca nici porțile iadului nu o vor birui .

  Apreciază

 11. Ce stiti despre parintele Ciprian Gradinaru? Se spune ca este vazator cu duhul sau este inselat de diavolul? Am o colega care vrea neaparat sa mearga la dansul si nu stiu ce sa-i spun.

  Apreciază

 12. N-as avea prea mare incredere in el,atita timp cit il slujeste pe patriarh,nu prea ma convinge acest ieromonah Ciprian,chiar de a fost ucenic de-al par.Cleopa,caci si Pr.Calistrat a fost ucenic de-al par Cleopa si uite in ce ratacire e saracul.Deci,mare atentie unde alergati ,,,

  Apreciază

 13. Părinte Teodot vedeți că sunt unii care arunca ca laturi în Părintele Arsenie Boca acest Mare Sfânt al ORTHODOXIEI pe alte publicații care mai apar si pe aici …
  Nu vreau să intru in discuții dar singuri dau cu piciorul în tepusa neștiind sărmanii Puterea acestui Sfânt ca Mare este…numai la vederea Icoanei Sale pier dracii de ” mănâncă pământul”
  Si este Apărătorul Cel Sfânt pe acest pământ care se va lupta cu antihrist sau cu fiara pe vazutelea
  Ce poti a mai spune când dezbinarea domneste si antihrist grăiește prin gura unora numiți și ca pastori de suflete
  Însă acum toți acestia care arunca cu laturi în Sfinti sunt precum porcii la troaca dar are să vină ceasu când acești „porci ” se vor vedea pe ei înșiși ca numai au nici chip de om si nici asemănarea lui DUMNEZEU IN SFANTA TREIME ci în intunericul de afară vor fi aruncați
  …spuneți le ca ” ceva „se va întâmpla ca urmare a apostaziei în masă … Trădarea si VANZAREA ORTHODOXIEI de către pandari nu va rămâne nepedepsita de la DUMNEZEU , ci își vor lua plată ,,cozile de topor cu arhierei cu tot la iad vor merge ” Sfântul Părinte Arsenie Boca

  Apreciază

 14. Părinte Teodot vedeți că sunt unii care arunca cu laturi în Părintele Arsenie Boca acest Mare Sfânt al ORTHODOXIEI pe alte publicații care mai apar si pe aici …
  Nu vreau să intru in discuții dar singuri dau cu piciorul în tepusa neștiind sărmanii Puterea acestui Sfânt ca Mare este…numai la vederea Icoanei Sale pier dracii de ” mănâncă pământul”
  Si este Apărătorul Cel Sfânt pe acest pământ care se va lupta cu antihrist sau cu fiara pe vazutelea
  Ce poti a mai spune când dezbinarea domneste si antihrist grăiește prin gura unora numiți și ca pastori de suflete
  Însă acum toți acestia care arunca cu laturi în Sfinti sunt precum porcii la troaca dar are să vină ceasu când acești „porci ” se vor vedea pe ei înșiși ca numai au nici chip de om si nici asemănarea lui DUMNEZEU IN SFANTA TREIME ci în intunericul de afară vor fi aruncați
  …spuneți le ca ” ceva „se va întâmpla ca urmare a apostaziei în masă … Trădarea si VANZAREA ORTHODOXIEI de către pandari nu va rămâne nepedepsita de la DUMNEZEU , ci își vor lua plată ,,cozile de topor cu arhierei cu tot la iad vor merge ” Sfântul Părinte Arsenie Boca

  Apreciază

 15. Un preot cu experienta duhovniceasca ,cred cu tarie,ca este Pr.Stefan Argatu ,fiul Pr.Ilarion Argatu (care acum e in Ceata Sfintilor Parinti ).

  Apreciază

  • Daca are asa de multa experienta duhovniceasca, ia intreaba-l ce face el, ce atitudine va lua el in aceasta lupta cu ereticii ecumenisti cocotati la conducerea Bisericii si care vor sa schimbe incet – incet dogmele si sa batjocvoreasca Tainele. Ca deja sunt batjocorite si digmele si Sf. Taine : Am aratat mai sus cum a fost batjocorita dogma Bisericii ; Taina Sf. Botez – batjocorita prin recunoasterea oficiala a botezului papistasilor( Balamand, 1993), botezul prin stropire in multe locuri din Ardeal, nasi neortodocsi la Botez.
   Taina Hirotoniei : batjocorita prin recunoasterea papei ca episcop valid, canonic, cu har si deci cu toti cardinalii, popii lor, papistasii in intregime recunoasterea harului la ei ; IPS Bartolomeu Anania l-a recunoscut pe papa ioan paul al-doile ca arhiereu valid, cu har si mantuire ; hirotoniile celor cu impedimente canonice, simoniile ( zeci de mii de eoro pentru o hirotonie ).
   Taina Sf. Impartasanii : Serafim Joanta impartaseste papistasi, protestanti si ii indeamna si pe preotii din Germania sa faca la fel ; mitropolitul nicolae corneanu s-a impartasit la greco-catolici si a fost iertat – chia daca el a afirmat public ca nu-i pare rau DELOC, Impartasirea fara spovedanie.
   Taina cununiei : batjocorita la Creta prin supunerea canoanelor Bisericii in fata legilor lumesti-dracesti care legalizeaza homosexualitatea…
   Ce face el in combaterea acestor groaznica faradelegi ?

   Apreciază

   • Buna intrebarea parinte,ce face acest preot „renumit”si altii ca el, ascultatori cuminti ai acestor ierarhi satanizati.Eu nu mai ma iau dupa fatada lor, ci, dupa fapte ,atitutidine si curaj in fata acestor intiistatatori tradatori.Totul pina la fapte,gata cu vorbaria goala si va multumesc pe aceasta cale pt curajul si demnitatea de a-l infrunta pe unul din miseii care au semnat la acel tilharesc sinod,punindu-l macar in incurcatura in fata celorlalti, -ca alt efect nu stiu daca i-o fi facut interventia dvs la cita apostazie zace in el – si tot e ceva,dar altii n-au facut nimic.Aici in Germania „e totul normal si linistit”pt toti adormitii de ortodocsi romani,cind am incercat sa ridicam problema cu sinodul ,sa le cerem parerea lor ,au raspuns toti ,ca e ok sinodul,doar noi vrem zizanie mereu,ca din cauza noastra s-a dus linistea in parohie,deci oile negre de acolo sintem noi,ati inteles,nu?Pe un preot cind l-a intrebat sora mea ce spune de incheierea sinodului,a spus ,ca a fost totul bine pus la punct si ca s-a semnat doar lucruri bune pt biserica si atit,apoi s-a grabit sa plece,ca apucat de streche.Cam asta avem pe aici,iar la rusi am ramas si acolo dezamagite ,ca preotul ne-a declarat intr-o convorbire particulara ,ca nu-i gresita cununia mixta,ca e permisa de biserica,tocmai pt a nu-i indeparta si pe ortodocsi de la biserica,iar pe parcurs poate vine si ereticul la botezul ortodox.Discutia asta ne-a descumpanit mult,chiar daca el face lucrurile mai riguros decit la romani,nu spovedete si nu impartaseste eretici,insa cununa mixt,ce sa mai zic,unde sa mai mergem,spuneti si dvs.Deoacamdata sintem obligati de situatie sa mai raminem un pic pe aici sa ne platim datoriile la banci,dar ce ne facem duhovniceste?Doamne ajuta si mintuire!

    Apreciază

  • Nu e bine. Sa ceara putere sa-si duca crucea lui in fiecare zi. Dumnezeu stie ce avem nevoie inainte ca noi sa-i cerem. Nu-l invatam noi pe Dumnezeu ce sa ne dea. La sfarsitul fiecarei cereri sa adaugam : ” Doamne , faca-se voia Ta.”

   Apreciază

 16. Multumesc pt linkul cu Pr.Aghaton….citindu-l vad ca mi-at dat un raspuns corect….trebuie cu toti sa luam atitudine caci Ortodoxia e demnitate nu sclavie in fata ecumenistilor si a masonilor ….dar si noi mirenii nu avem tarie duhovniceasca si atunci mingea merge in trenul „ierarhilor” apostati…Doamne fii cu noi!

  Apreciază

 17. am discutat mai multi si a fost si un preot cu noi , iar cand a fost vorba despre intreruperea pomenirii, s-a pus problema – care e lista cu ierarhi pe care ii stim ca s-au lepadat de ortodoxie ?

  Apreciază

  • Am mai scris-o de vreo doua ori. Membrii Delegaţiei Patriarhiei Române care vor participa la Sfântul şi Marele Sinod

   În şedinţa de lucru de marţi, 07 iunie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat componenţa delegaţiei sale care va participa la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Redăm mai jos membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române:

   Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;
   Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi;
   Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei;
   Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei;
   Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;
   Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului;
   Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria;
   Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei;
   Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei;
   Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;
   Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, Secretarul Sfântului Sinod;
   Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

   Apreciază

  • Parintele acesta Sava ne-a bucurat cel mai mult. Maica Domnului sa-l ajute si noi sa-i punem in practica indemnurile : incetarea pomenirii celor 25 de pe lista rusinii si intreruperea comuniunii cu ei, pana la intoarcerea lor la Adevar.

   Apreciază

   • In rugaciunile particulare ne putem ruga pt intoarcerea lor la Adevar?Ca ma rog totusi pt ei ,sa le salveze Dumnezeu, sufletele de la pieire.Doamne ajuta si mintuire!

    Apreciază

  • Dar unde sa te duci in alta parte, ca peste tot sunt pomeniti ? Ar trebui strigat de catre toti la auzul numelor lor, NEVREDNIC, dar cine sa faca asta ? Inca se mai poate merge la Biserica, dar cei care ii pomenesc pe acesti eretici au pacat, ca il mint in fata pe Dumnezeu si nu ajuta Biserica sa se izbaveasca de erezia ecumenismului si de ereticii ecumenisti. Pana la o vreme se va mai putea merge, apoi numai la anumiti preoti in anumite locuri.

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s